Eksjövux

Gymnasial nivå

Visa/dölj mer info

Engelska

Engelska 5

KURSKOD: ENGENG05

Engelska 5, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

 

 

 

Mer information på Skolverket

Engelska 6

 KURSKOD: ENGENG06

 Engelska 6, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 5.

Mer information på Skolverket

Engelska 7

KURSKOD: ENGENG07

Engelska 7, 100 poäng, som bygger på kursen engelska 6

Mer information på Skolverket

Biologi

Biologi 1

 KURSKOD: BIOBIO01

Biologi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Biologi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Det är läran om livet, dess uppkomst, utveckling, former och villkor. Biologins sammanhang är ofta komplexa och studeras på olika nivåer, från den enskilda molekylen till globala ekosystem.

Mer information på Skolverket

Biologi 2

KURSKOD: BIOBIO02

Biologi 2, 100 poäng, som bygger på kursen biologi 1.

Mer information på Skolverket

Filosofi

Filosofi 1

KURSKOD: FIOFIO01

Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera och klargöra filosofiska frågor samt att ta ställning till dem är syftet med den filosofiska aktiviteten.

Mer information på Skolverket

Filosofi 2

KURSKOD: FIOFIO02

Kursen bygger på Filosofi 1.

Mer information på Skolverket

Fysik

Fysik 1a

KURSKOD: FYSFYS01a

Fysik 1a, 150 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1b1 eller kursen fysik 1b2.

 

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld. Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.
 

För närmare information klicka på skolverkets länk ovan.
 

 

Mer information på Skolverket

Fysik 1b1

KURSKOD: FYSFYS01b1
Fysik 1b1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a

 

 

Mer information på Skolverket

Fysik 1b2

KURSKOD: FYSFYS1b2

Fysik 1b2, 50 poäng, som bygger på kursen fysik 1b1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen fysik 1a

Mer information på Skolverket

Fysik 2

KURSKOD: FYSFYS02

Fysik 2, 100 poäng, som bygger på kursen fysik 1a eller kursen fysik 1b2.

Mer information på Skolverket

Geografi

Geografi 1

KURSKOD: GEOGEO01

Geografi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande.

Geografisk kunskap har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och förstå sin omvärld och kunna orientera sig i den. Ämnet geografi är till sin karaktär tvärvetenskapligt och i ämnet integreras naturvetenskap och samhällsvetenskap utifrån en systemsyn. Det behandlar människans livsvillkor, naturmiljö och samhälle samt miljöförändringar i olika delar av världen över tid. I ämnet behandlas också frågor om hållbar utveckling och samhällets sårbarhet.

Mer information på Skolverket

Geografi 2

KURSKOD: GEOGEO02

Geografi 2, 100 poäng, som bygger på kursen geografi 1.

Mer information på Skolverket

Historia

Historia 1a1

KURSKOD: HISHIS01a1

Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende av såväl handlingar och händelser i det förflutna som nutida tolkningar av dessa.

 

 

 

Mer information på Skolverket

Historia 1a2

KURSKOD: HISHIS01a2

Historia 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen historia 1a1.

Mer information på Skolverket

Historia 1b

KURSKOD: HISHIS01b

Historia 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Mer information på Skolverket

Historia 2a

KURSKOD: HISHIS02a

Historia 2a, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.

Mer information på Skolverket

Historia 2b

KURSKOD: HISHIS02b

Historia 2b kultur, 100 poäng, som bygger på kursen historia 1a2 eller kursen historia 1b.

 

Mer information på Skolverket

Historia 3

KURSKOD: HISHIS03

Historia 3, 100 poäng, som bygger på kursen historia 2a eller kursen historia 2b – kultur.

Mer information på Skolverket

Kemi

Kemi 1

KURSKOD: KEMKEM01

Kemi 1, 100 poäng, som bygger på grundskolans kunskaper eller motsvarande

Kemi är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld samt i intresset för hur materia är uppbyggd och hur olika livsprocesser fungerar. Kemi behandlar materiens egenskaper, struktur och funktion samt kemiska reaktioner och förändringar

Mer information på Skolverket

Kemi 2

KURSKOD: KEMKEM02

Kemi 2, 100 poäng, som bygger på kursen kemi 1.

Mer information på Skolverket

Matematik

Matematik 1a

KURSKOD: MATMAT01a

Matematik 1a, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 1b eller 1c. Kursen ska ingå i samtliga yrkesprogram.

Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Kommunikation med hjälp av matematikens språk är likartad över hela världen. I takt med att informationstekniken utvecklas används matematiken i alltmer komplexa situationer. Matematik är även ett verktyg inom vetenskap och för olika yrken. Ytterst handlar matematiken om att upptäcka mönster och formulera generella samband.

Mer information på Skolverket

Matematik 1b

KURSKOD: MATMAT01b

Matematik 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

 


 

Mer information på Skolverket

Matematik 1c

KURSKOD: MATMAT01c

Matematik 1c, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. 

Mer information på Skolverket

Matematik 2a

 KURSKOD: MATMAT02A

Matematik 2a, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen matematik 2b eller 2c.

 

 

Mer information på Skolverket

Matematik 2b

KURSKOD: MATMAT02b

Matematik 2b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c.

Mer information på Skolverket

Matematik 2c

KURSKOD: MATMAT02c

Matematik 2c, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 1a, 1b eller 1c.

Mer information på Skolverket

Matematik 3b

KURSKOD: MATMAT03b

Matematik 3b, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c.

 

 

 
 

Mer information på Skolverket

Matematik 3c

KURSKOD: MATMAT03c

Matematik 3c, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 2a, 2b eller 2c.

 

Mer information på Skolverket

Matematik 4

KURSKOD: MATMAT04

Matematik 4, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 3b eller 3c. 

Mer information på Skolverket

Matematik 5

KURSKOD: MATMAT05

Matematik 5, 100 poäng, som bygger på kursen matematik 4.

Mer information på Skolverket

Naturkunskap

Naturkunskap 1a1

KURSKOD: NAKNAK01a1

Naturkunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.

Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som har vuxit fram där naturvetenskap möter samhällsvetenskap.

Mer information på Skolverket

Naturkunskap 1a2

KURSKOD: NAKNAK01a2

Naturkunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på naturkunskap 1a1.

Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1b.

Mer information på Skolverket

Naturkunskap 1b

KURSKOD: NAKNAK01b

Naturkunskap 1b, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen naturkunskap 1a1 eller kursen naturkunskap 1a2.

Mer information på Skolverket

Naturkunskap 2

KURSKOD: NAKNAK02

Naturkunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen naturkunskap 1a2 eller kursen naturkunskap 1b.

Mer information på Skolverket

Religionskunskap

Religionskunskap 1

KURSKOD: RELREL01

Ämnet religionskunskap har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Religionskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Mer information på Skolverket

Religionskunskap 2

KURSKOD: RELREL02

Religionskunskap 2, 50 poäng, som bygger på kursen religionskunskap 1.

Mer information på Skolverket

Samhällskunskap

Samhällskunskap 1a1

KURSKOD: SAMSAM01a1

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv.

För mer information klicka på skolverkets länk ovan.

Mer information på Skolverket

Samhällskunskap 1a2

KURSKOD: SAMSAM01a2

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen samhällskunskap 1b.

 

Mer information på Skolverket

Samhällskunskap 1b

SAMSAM01b

Kursen samhällskunskap 1b omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Mer information på Skolverket

Samhällskunskap 2

KURSKOD: SAMSAM02

Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b

Mer information på Skolverket

Samhällskunskap 3

KURSKOD: SAMSAM03

Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 2.

Mer information på Skolverket

Språk

Moderna språk 1 Franska

KURSKOD: MODFRA01

Moderna språk 1

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 1 Italienska

KURSKOD: MODITA01

Moderna språk 1

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 1 Spanska

KURSKOD: MODSPA01

Moderna språk 1

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 1 Tyska

KURSKOD: MODDEU01

Moderna språk 1

Moderna språk är ett ämne som kan innefatta en stor mängd språk. Dessa kan sinsemellan vara mycket olika vad gäller allt från skriftsystem och uttal till utbredning och användning inom skiftande sammanhang som vardagsliv, kultur, politik och utbildning. Kunskaper i flera språk ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i moderna språk kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 2 Italienska

KURSKOD: MODITA02

Moderna språk 2

Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.

 

Mer information på Skolverket

Moderna språk 2 Spanska

KURSKOD: MODSPA02

Moderna språk 2

Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 2 Tyska

KURSKOD: MODDEU02

Moderna språk 2

Moderna språk 2, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 1 eller moderna språk inom ramen för elevens val i grundskolan.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 3 Franska

KURSKOD: MODFRA03

Moderna språk 3

Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

 

Mer information på Skolverket

Moderna språk 3 Italienska

KURSKOD: MODITA03

Moderna språk 3

Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 3 Spanska

KURSKOD: MODSPA03

Moderna språk 3

Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 3 Tyska

KURSKOD: MODDEU03

Moderna språk 3

Moderna språk 3, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 2 eller moderna språk inom ramen för språkval i grundskolan.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 4 Franska

KURSKOD: MODFRA04

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 4 Italienska

KURSKOD: MODITA04

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 4 Spanska

KURSKOD: MODSPA04

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 4 Tyska

KURSKOD: MODDEU04

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 5 Franska

KURSKOD: MODFRA05

Moderna språk 5

Moderna språk 5, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 4.

 

Mer information på Skolverket

Moderna språk 5 Spanska

KURSKOD: MODSPA05

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 5 Tyska

KURSKOD: MODDEU05

Moderna språk 4

Moderna språk 4, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 3

Mer information på Skolverket

Moderna språk 6 Franska

KURSKOD: MODFRA06

Moderna språk 6

Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.

Mer information på Skolverket

Moderna Språk 6 Spanska

KURSKOD: MODSPA06

Moderna språk 6

Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 6 Tyska

KURSKOD: MODDEU06

Moderna språk 6

Moderna språk 6, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 5.

Mer information på Skolverket

Moderna språk 7 Tyska

KURSKOD: MODDEU07

Moderna språk 7

Moderna språk 7, 100 poäng, som bygger på kursen moderna språk 6.

Mer information på Skolverket

Svenska

Svenska 1

KURSKOD: SVESVE01

Svenska 1, 100 poäng, som bygger på de kunskaper grundskolan ger eller motsvarande.

Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet, och med hjälp av skönlitteratur, texter av olika slag och olika typer av medier lär hon känna sin omvärld, sina medmänniskor och sig själv.

 

Mer information på Skolverket

Svenska 2

KURSKOD: SVESVE02

Svenska 2, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 1.

 

Mer information på Skolverket

Svenska 3

KURSKOD: SVESVE03

Svenska 3, 100 poäng, som bygger på kursen svenska 2.

Mer information på Skolverket

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk 1

Svenska som andraspråk 2

KURSKOD: SVASVA02

Svenska som andraspråk 2, som bygger på kursen svenska som andraspråk 1.

Mer information på Skolverket

Svenska som andraspråk 3

KURSKOD: SVASVA03

Svenska som andraspråk 3, som bygger på kursen svenska som andraspråk 2.

 

Mer information på Skolverket

Kurskorg