Eksjövux

Ekonomi, administration & juridik

Visa/dölj mer info

Ekonomi

Administration 1

KURSKOD: ADMADM01

Administration 1, 100 poäng, som bygger på kursen information och kommunikation 1

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Mer information på Skolverket

Administration 2

KURSKOD: ADMADM02

Administration 2, 100 poäng, som bygger på kursen administration 1.

Mer information på Skolverket

Administration av nätverks- och serverutrustning

Administration-specialisering

Affärsjuridik

KURSKOD: JURAFF0

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

Mer information på Skolverket

Aktivitetsledarskap

Besöksnäring

KURSKOD: TURBEÖ0

Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera olika verksamhetsområden. Både privatpersoners och företags behov av tjänster inom turismområdet växer och blir mer varierade. Det medför att resvägar och färdsätt ändras, att förväntningar på nya upplevelser ökar och att kraven på resmål, reseproduktion och service förändras

Mer information på Skolverket

Entreprenörskap

KURSKOD: ENTENR0

En entreprenör hittar ständigt nya möjligheter, och för denna kreativa person är det naturligt att arbeta i projekt och nätverk. För att klara detta sätt att arbeta krävs dock kunskaper om såväl entreprenörskap, projektarbete som företagande.

Mer information på Skolverket

Entreprenörskap & företagande

KURSKOD: FÖRENT0

Entreprenörskap och företagande, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap.

Mer information på Skolverket

Företagsekonomi 1

KURSKOD: FÖRFÖR01

Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation, redovisning och kalkylering. Ämnet omfattar även entreprenörskap, som inbegriper metoder och förhållningssätt för att kunna starta, driva och vidareutveckla verksamheter.

Mer information på Skolverket

Företagsekonomi 2

KURSKOD: FÖRFÖR02

Företagsekonomi 2, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1. Betyg i kursen kan inte ingå i elevens examen tillsammans med betyg i kursen redovisning 1.

 

 

Mer information på Skolverket

Internationell ekonomi

 KURSKOD: SAMINE0

Internationell ekonomi, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1a2 eller kursen samhällskunskap 1b.

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras. Ämnet har även ett historiskt perspektiv

 

 

Mer information på Skolverket

Inköp 1

KURSKOD: INKINK01

Inköp 1, 100 poäng

Inköp och logistik är viktiga funktioner i många företag. I handeln sker inköp och varuflöden för det mesta i stora volymer och över landgränser. Inom inköp och logistik arbetar man med produkterna i form av lager- och transportarbete eller med att planera och genomföra uppgifter inom inköp, logistik, distribution och spedition

Mer information på Skolverket

Inköp 2

KURSKOD: INKINK02

Inköp 2, 100 poäng, som bygger på kursen inköp 1.

Mer information på Skolverket

Logi

KURSKOD: HOTLOG0

Frukost och bufféservering, 100 poäng, som bygger på kursen logi

Ämnet hotell omfattar besöksnäringens olika former av logi för privat-, grupp- och affärsrelaterat resande. Det behandlar även målgruppernas olika förväntningar på standard, servicenivå och tjänsteutbud. Hotellnäringen är en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten

Mer information på Skolverket

Ledarskap och organisation

KURSKOD: LEDLED0

Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier och modeller från dessa områden behandlar ämnet frågor om ledarskap och organisation i olika typer av verksamheter och ur såväl ekonomiska som sociala och etiska aspekter.

Mer information på Skolverket

Marknadsföring

KURSKOD: FÖRMADO0

Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.

Mer information på Skolverket

Personlig försäljning 1

KURSKOD: FÖSPER01

Ämnet försäljning och kundservice behandlar försäljning och kundservice inom handels- och tjänstesektorn. Sälj- och servicefunktionerna är viktiga för företagens verksamhet, och säljarens uppgift är inte bara att sälja utan också att skapa goda kundrelationer, ta ekonomiskt ansvar och arbeta långsiktigt och målmedvetet.
 

Mer information på Skolverket

Personaladministration

KURSKOD: ADMPER0

Personaladministration

Personaladministration, 100 poäng, som bygger på kursen administration 2 eller kursen våningsservice 2.

Mer information på Skolverket

Personlig försäljning 2

KURSKOD: FÖSPER02

Personlig försäljning 2, 100 poäng, som bygger på kursen personlig försäljning 1.

 

Mer information på Skolverket

Privatjuridik

KURSKOD: JURPRI01

Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga makten är fördelad och hur den utövas. Ämnet omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på Europarätt med EU-rätt.

 

Mer information på Skolverket

Receptions- och konferensservice

KURSKOD: ADMREC0

Administration har till uppgift att stödja, förvalta och sköta ett företags eller annan organisations verksamhet. Ämnet administration behandlar administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom företag, offentlig förvaltning och andra organisationer. Det behandlar också användning av modern teknik och hur man därmed arbetar effektivt, säkert och serviceinriktat.

Mer information på Skolverket

Redovisning 1

KURSKOD: FÖRRED01

Redovisning 1, 100 poäng.

Marknadsföring, 100 poäng, som bygger på kursen företagsekonomi 1 eller kursen entreprenörskap och företagande.

 

 

Mer information på Skolverket

Redovisning 2

KURSKOD: FÖRRED02

Redovisning 2, 100 poäng,

Bygger på kursen företagsekonomi 2 eller kursen redovisning 1.

Mer information på Skolverket

Rätten och samhället

KURSKOD: JURRÄT0

Kursen rätten och samhället omfattar punkterna 1—5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll

  • Konstitutionell rätt: Sveriges grundlagar med särskild betoning på offentlighetsprincipen och skyddet för mänskliga fri- och rättigheter.
  • Internationell rätt: Europarätt inklusive EU-rätt samt det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.
  • Straffrätt: regler som rör brott och straff samt straffrättsliga ideologier.
  • Processrätt: regler som rör det svenska rättegångsväsendet och praktiskt processförfarande.
  • Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.
  • Sambandet mellan etik och moral i samhället, lagstiftning och tolkning av lagar

Mer information på Skolverket

Servicekunskap

KURSKOD: FÖSSEV0

Kursen servicekunskap täcker grunden för allt yrkesutövande inom handel- och servicenäringen. Du kommer att få kunskap om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationen. Att ge personlig service är idag ett av de starkaste konkurrensmedel i branschen. Det är alltid den som tar emot servicen som avgör om den är god eller inte.

Mer information på Skolverket

Kurskorg